Algemene voorwaarden - Online Performance Agency

Online Performance Agency - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Performance Agency

V1.1 – januari 2023


Dit zijn de algemene voorwaarden van Place of Performance b.v. gevestigd aan de Europalaan 500, 3526KS in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 73860409 (hierna aangeduid als “OPA”).


Artikel 1.        Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De onderstaande begrippen hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:


 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, inclusief opgenomen bijlage(n).


 • Bijlage(n): De bijlage(n) bij deze Algemene Voorwaarden, welke gezamenlijk met de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. 
 • Consultancy Dienst(en): de Dienst waarbij OPA voor Opdrachtgever consultancy werkzaamheden verricht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot advies over online marketing, eCRM, marketing automation, data, website en trainingen.


 • Databestand: alle informatie die OPA van Opdrachtgever ontvangt in het kader van de (marketing)Diensten.


 • Dienst(en): iedere op grond van de Overeenkomst door OPA te verrichten of verrichte werkzaamheid of prestatie alsmede alle daarbij voortgebrachte Materialen, resultaten en werken die bestemd zijn voor Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot marketingdiensten (waaronder maar niet uitsluitend e-mailmarketingdiensten, onlinemarketingdiensten en ondersteuning bij het automatiseren van (digitale) marketingcampagnes) en ontwikkeldiensten, alsmede Consultancy Dienst(en).


 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.


 • Klantdata: alle gegevens en overige informatie ingevoerd of opgeslagen bij en tijdens gebruik van de Diensten of anderszins in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt door Opdrachtgever aan OPA, dan wel door of namens Opdrachtgever of zijn eindgebruikers middels de Diensten gegenereerde resultaten.


 • Materiaal: materiaal dat voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toegestuurd en/of is ontwikkeld door OPA. Dit materiaal kan onder meer bestaan uit tekst, audio, video, animatie, film, muziek, beelden, databanken, software, HTML-bestanden, etc.
 • Offerte: een schriftelijk aanbod van OPA.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon die met OPA de Overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen OPA en Opdrachtgever op grond waarvan OPA Diensten levert aan Opdrachtgever en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.
 • Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst, of beide partijen gezamenlijk. 
 • Programmatuur: computerprogrammatuur of software (al dan niet in objectcode) - van OPA, haar licentiegevers of door OPA ingeschakelde derden - alsmede de voor Opdrachtgever bestemde schriftelijke dan wel elektronische handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.
 • Website: OPA dan wel enige andere website van OPA.
 

Artikel 2.        Overeenkomst: toepasselijkheid en interpretatie

 

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van OPA, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van OPA en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt, indien van toepassing, de volgende rangorde:

Overeenkomst;

Verwerkersovereenkomst;

Algemene Voorwaarden.

Artikel 3.       Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst met Opdrachtgever komt tot stand door (schriftelijke) aanvaarding van de Offerte en/of aanbod door Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever de Offerte of het aanbod niet uitdrukkelijk aanvaardt, maar wel die indruk wekt (bijvoorbeeld door bepaalde Diensten te laten verrichten die onderdeel zijn van de offerte of het aanbod), geldt de Offerte of het aanbod eveneens als aanvaard. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever OPA verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.
 • Offertes van OPA zijn vrijblijvend en geldig voor de in de Offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de Offerte is uitgebracht. OPA is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien OPA daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

Artikel 4.        Uitvoering van de Overeenkomst 

 • OPA zal de Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft OPA slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst, dan zal OPA na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst (op) te leveren.
 • Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”:
 • a. door gebruik van de Dienst door Opdrachtgever;
  b. door een mededeling van OPA aan Opdrachtgever dat de Dienst beschikbaar is;
  c. door een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst door OPA
 • Door OPA opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking en gelden niet als fatale termijn. OPA is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 • Opdrachtgever zal OPA steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze gegevens of inlichtingen correct, volledig en actueel zijn.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van zijn apparatuur, de Programmatuur, het Materiaal en de daarvoor in aanmerking komende Diensten alsmede voor het controleren van de beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OPA staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OPA, onverminderd overige rechten, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. OPA is gerechtigd de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst (partieel) te ontbinden.
 • Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is OPA gehouden bij de uitvoering van de (Consultancy) Dienst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.
 • OPA is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden of prestaties worden vergoed conform de voor de betreffende werkzaamheden gebruikelijke tarieven van OPA tenzij anders overeenkomen in de Overeenkomst.
 • OPA mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning, certificaat of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van OPA dat hij alle vergunningen, certificaten en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. In aanvulling op het voorgaande dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een correcte naleving van de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving. OPA is in geen geval aansprakelijk voor niet-naleving door Opdrachtgever van de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 5.        Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Programmatuur, het Materiaal en de Dienst blijven uitsluitend berusten bij OPA, haar licentiegevers of door haar ingeschakelde derden. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, die waarin een gebruiksrecht op de Programmatuur, het Materiaal en/of de Dienst wordt verleend, zal zo uitgelegd worden dat daar enige overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten mee is beoogd.
 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst berusten en blijven berusten bij Leverancier of diens licentiegevers.
 • Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
 • Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicatoren van de rechthebbende op de Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de geleverde Programmatuur of het Materiaal. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 • Behoudens voor zover overeengekomen dan wel dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur of ter beschikking gesteld Materiaal niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur of Materiaal te verwijderen of te omzeilen.
 • Opdrachtgever is nimmer bevoegd om enig recht betreffende een object dat identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met enig object dat onderwerp is van enig Intellectueel Eigendomsrecht dat aan OPA of diens licentiegevers toebehoort, te registreren of een aanvraag daartoe in te dienen.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een domeinnaam te gebruiken of aan te vragen die identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met enig object dat onderwerp is van enig Intellectueel Eigendomsrecht dat aan OPA of diens licentiegevers toebehoort.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan OPA van gegevens met het doel van gebruik of bewerking ten behoeve van de Dienst. Opdrachtgever zal OPA vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 • Opdrachtgever kan bij het gebruik van de Diensten eveneens gebruik maken van de diensten en/of programmatuur van derden. De (open source) (licentie)voorwaarden van die derden kunnen hierop van toepassing zijn. Opdrachtgever garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart OPA van alle aanspraken van derden in verband met de hiervoor gegeven garantie.
 • Opdrachtgever verleent hierbij aan OPA toestemming zijn (handels)naam en logo te gebruiken ten behoeve van promotie en als referentie. OPA zal Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van en informeren over de vorm waarin zij de naam en logo van Opdrachtgever van plan is te gebruiken.

Artikel 6.        Klantdata

 • Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Opdrachtgever. OPA krijgt op deze Klantdata uitsluitend gebruiksrechten voor zover deze benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien in het kader van uitvoering van de Overeenkomst Klantdata moet worden ingeladen of gemigreerd, is OPA gerechtigd de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 7.        Gebruik van de Dienst

 • De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle informatie die hij aan OPA ter beschikking stelt of via de Programmatuur of de Dienst verspreidt, openbaar maakt of anderszins distribueert. De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakt of anderszins gedistribueerde informatie dan wel het gebruik door Opdrachtgever van de Programmatuur, het Materiaal of de Dienst niet:
 • in strijd is met geldende wetten en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt;
 • in strijd is met de Overeenkomst;
 • in strijd is met de door OPA gegeven richtlijnen en
 • aanwijzingen;
 • in strijd is met de Nederlandse Reclame Code of richtlijnen van de Reclame
 • Code Commissie;
 • de systemen van OPA, klanten van OPA of andere
 • internetgebruikers schade toebrengt of hindert;
 • onrechtmatig is; en
 • de belangen of de goede naam van OPA zal schaden (dit naar
 • oordeel van OPA).
 • Indien OPA constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag OPA zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan OPA zonder waarschuwing ingrijpen.
 • Opdrachtgever moet, voor zover van toepassing, de door OPA aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. OPA is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Opdrachtgever ook daadwerkelijk Opdrachtgever is. Zodra Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever OPA daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
  OPA kan de schade als gevolg van overtredingen van hiervoor genoemde voorwaarden op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart OPA van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Artikel 8.        Tarieven

 • Alle prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van OPA zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft OPA het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is OPA gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. OPA zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tot het moment dat de prijsverhoging in werking treedt, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is OPA gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 5% te verhogen zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen.
 • Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door OPA tussentijds worden verhoogd naar rato van de stijging van de tarieven van haar toeleveranciers. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 9.        Betaling

 • Opdrachtgever zal vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, voor het gebruik van de Dienst aan OPA de vergoedingen verschuldigd zijn zoals omschreven in het aanbod of Offerte. Indien daaromtrent niets is overeengekomen, is Opdrachtgever de vergoedingen zoals die gewoonlijk door OPA voor de betreffende Dienst worden gehanteerd aan OPA verschuldigd.
 • OPA zal de door Opdrachtgever eenmalig verschuldigde bedragen vooraf aan Opdrachtgever factureren. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Opdrachtgever worden gefactureerd. In bepaalde gevallen kan OPA Opdrachtgever achteraf factureren, bijvoorbeeld in geval van uitbreiding van de Diensten. Partijen kunnen van het voorgaande schriftelijk afwijken.
 • OPA zal Opdrachtgever voor de verschuldigde vergoedingen elektronische facturen sturen. Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen tenzij door OPA uitdrukkelijk een andere termijn wordt aangegeven.
 • Enig beroep door Opdrachtgever op verrekening of opschorting is niet toegestaan.
 • Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 9.3 nog niet volledig heeft betaald, zal OPA Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en heeft OPA het recht om de vordering uit handen te geven. Indien de vordering uit handen wordt gegeven, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag en daarop verschenen wettelijke (handels)rente, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, alle kosten berekend door externe deskundigen, de kosten voor juridische bijstand en (de volledige) proceskosten, dit naast de in rechte vastgestelde kosten.
 • OPA is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, en ontvangen betalingen met elkaar te verrekenen, alsmede te verrekenen met vorderingen van Opdrachtgever.
 • Indien wordt overeengekomen dat OPA de Diensten zal verrichten op nacalculatiebasis zullen de gebruikelijke tarieven van OPA gelden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door OPA verleende Diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

 

Artikel 10.      Databestand

 
 • Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de Diensten wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. OPA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart OPA tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever of eindgebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/ of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 • Indien OPA Diensten levert op basis van data afkomstig van een door een Opdrachtgever aangeleverd Databestand, dan is OPA op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de data.
 • Indien OPA de Dienst op full-service basis verleent, zal Opdrachtgever het Databestand leveren op een wijze en in de vorm zoals door OPA aangegeven. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behoud van een kopie van het Databestand en OPA zal dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van enige gegevens.
 • Mocht OPA kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Opdrachtgever of een eindgebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal OPA prompt handelen om die informatie te verwijderen en/of retourneren of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal OPA aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 • Alle rechten op het Databestand, waaronder maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten, zullen blijven berusten bij Opdrachtgever. OPA verkrijgt de gebruiksrechten die noodzakelijk zijn om de Diensten aan Opdrachtgever te kunnen leveren. Voor zover Opdrachtgever op grond van de wet niet als producent van de databank wordt aangemerkt, komt door de Overeenkomst een volledige overdracht van alle sui generis databankrechten aan Opdrachtgever tot stand ex artikel 2 lid 4 Databankenwet.
 • Opdrachtgever garandeert dat de e-mailadressen, sms-adressen en enige andere gegevens opgenomen in het Databestand geen inbreuk maken op rechten van derden en niet zijn verkregen, verwerkt of bewaard in strijd met geldende wetten en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Opdrachtgever vrijwaart OPA te dien aanzien tegen alle claims en aanspraken door derden en de eventueel daaruit voorvloeiende schade.
 

Artikel 11.      Consultancy Diensten

 
 • OPA zal voor zover mogelijk (een schatting van) de tijd en kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden vooraf bekend maken aan Opdrachtgever. De tijd die nodig is voor de betreffende werkzaamheden is daarbij afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de medewerking van Opdrachtgever. OPA is gerechtigd om Consultancy op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • OPA is bij het leveren van Consultancy Diensten afhankelijk van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. OPA is in geen geval verantwoordelijk of gehouden tot controle van deze verstrekte informatie.
 • OPA is te allen tijde gerechtigd de Consultancy Diensten schriftelijk en voorafgaand te annuleren, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Bij annulering door OPA zullen Partijen in onderling overleg treden voor het vinden van een nieuwe datum waarop de Consultancy Diensten worden uitgevoerd.
 • Bij annulering en/of verplaatsen van Consultancy Diensten door Opdrachtgever meer dan 1 (één) maand voor de datum dat OPA de betreffende Consultancy Diensten zal gaan verrichten, is Opdrachtgever niet gehouden kosten aan OPA te vergoeden.
 • Bij annulering en/of verplaatsen van Consultancy Diensten door Opdrachtgever binnen 1 (één) maand voor de datum dat OPA de betreffende Consultancy Diensten zal gaan verrichten, is Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen prijs aan OPA te vergoeden.
 

Artikel 12.      Zoekmachineoptimalisatie

 
 • Dit artikel is van toepassing op de Overeenkomst indien Opdrachtgever diensten afneemt op het gebied van zoekmachineoptimalisatie.
 • OPA zal zich inspannen om de website van Opdrachtgever te optimaliseren teneinde de zichtbaar- en vindbaarheid van de website van Opdrachtgever ten aanzien van overeengekomen zoekmachines te vergroten.
 • Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachineoptimalisatie van concurrenten van Opdrachtgever en het beheer van de zoekmachine zelf, kan OPA geen garantie bieden omtrent de effectiviteit van de zoekmachineoptimalisatie en de resulterende vindbaarheid van de website van Opdrachtgever in zoekresultaten.
 • Tenzij anders overeengekomen zal OPA in het kader van zoekmachineoptimalisatie geen betaalde diensten afsluiten in de naam van Opdrachtgever.
 

Artikel 13.      E-maildienst

 
 • Indien de Dienst mede ertoe strekt tot het door OPA en ten behoeve van Opdrachtgever versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • Opdrachtgever verklaart dat alle door haar aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op grond van de wet. Op verzoek van OPA zal Opdrachtgever hiervan onverwijld bewijs overleggen.
 • Opdrachtgever vrijwaart OPA voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die OPA ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door OPA.
 • OPA is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.
 • Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de opdrachtgever, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Opdrachtgever is verzorgd of aangeleverd.
 

Artikel 14.      Ontwikkeling

 
 • Indien overeengekomen in de Overeenkomst, zal OPA voor Opdrachtgever ontwikkeldiensten verrichten. In dat geval geldt het bepaalde in dit artikel.
 • Tenzij overeengekomen is dat de ontwikkelwerkzaamheden in sprints worden uitgevoerd, is OPA volledig vrij in hoe de programmatuur zoals beschreven in het functioneel ontwerp gerealiseerd wordt.
 • Wanneer het ontwikkelde werk of een deel daarvan naar het oordeel van OPA na de uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, zal OPA het ontwikkelde werk ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.
 • Gedurende twee weken nadat OPA het ontwikkelde ter beschikking heeft gesteld, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het ontwikkelde te testen en OPA van feedback te voorzien. Bij het uitblijven van dergelijke feedback geldt het ontwikkelde na verloop van deze twee weken als geaccepteerd.
 • Indien Opdrachtgever OPA binnen de periode als bedoeld in het vorige lid voorziet van feedback op het ontwikkelde, dan zullen partijen de feedback bespreken.
 • Vervolgens kan Opdrachtgever OPA verzoeken om uren te besteden om eventuele aanpassingen door te voeren. OPA is gerechtigd kosten in rekening te brengen om aanpassingen door te voeren indien de verzochte aanpassingen niet vallen binnen de scope van de Overeenkomst.
 • Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de betreffende opdracht op te zeggen. In dat geval zal
 • Opdrachtgever alle door OPA gemaakte kosten vergoeden. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 • Na goedkeuring van het opgeleverde zal OPA de ontwikkelde Programmatuur ter beschikking stellen aan Opdrachtgever, waarna Opdrachtgever de Programmatuur in gebruik zal nemen.
 • Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de ontwikkelde Programmatuur en het gebruik daarvan wanneer Opdrachtgever de ontwikkelde Programmatuur in gebruik neemt.
 • OPA is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade indien Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde wijzigingen heeft aangebracht in de door OPA ontwikkelde Programmatuur.
 • Partijen erkennen dat niets in de Overeenkomst ertoe strekt dat OPA de Intellectuele Eigendomsrechten op het ontwikkelde werk aan Opdrachtgever overdraagt. Het bepaalde in artikel 5 (Intellectuele Eigendomsrechten) van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.
 

Artikel 15.      Meerwerk

 
 • Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan OPA een aanbod doen. OPA zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.
 • Voor meerwerk waarvan OPA kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft OPA geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van OPA dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.
 • Opdrachtgever kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij OPA. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit artikel verder uitgewerkt. Voor acceptatie geldt hetgeen uitgewerkt over acceptatie in de Overeenkomst.
 • OPA heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.
 

Artikel 16.      Duur en beëindiging

 
 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het leveren van bepaalde Diensten die eindigen door het volbrengen van specifieke werkzaamheden of taken (oftewel als het een "eenmalige overeenkomst" betreft), is de looptijd van de Overeenkomst gelijk aan de periode die nodig is om de betreffende Diensten te leveren.
 • Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de periodieke of constante levering van bepaalde Diensten (oftewel als het een "duurovereenkomst" betreft), wordt de looptijd schriftelijk vastgelegd. Indien Partijen geen nadere afspraken over de looptijd hebben gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van ten minste 12 (twaalf) maanden.
 • Bijlage eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
 • Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 • Het is Partijen niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de gevallen waarvoor in deze Algemene Voorwaarden of in andere onderdelen van de Overeenkomst expliciet een uitzondering is gemaakt.
 • OPA kan, zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met de andere Partij opschorten of ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst; of
 • Opdrachtgever surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd; of
 • Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of haar rechtspersoonlijkheid verliest.
 • Onverminderd het bepaalde in dit artikel is OPA gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever in strijd handelt met de verplichtingen voortvloeiend uit de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden:
 • Artikel 5) Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Artikel 7) Gebruik van de Dienst;
 • Artikel 9) Betaling;
 • Artikel 23) Vertrouwelijke informatie.
 • In het geval van ontbinding van de Overeenkomst vindt er geen ongedaan making plaats van de Diensten die reeds geleverd zijn en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen. De toepasselijkheid van artikel 6:271 e.v. BW wordt hierbij door Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Bedragen die OPA vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen OPA reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Direct na de beëindiging van de Overeenkomst retourneert (en vernietigt voor zover retourneren niet mogelijk is) Opdrachtgever terstond alle exemplaren van de Programmatuur, Materialen en andere zaken of documentatie die in het kader van de Overeenkomst door OPA aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Alle kopieën en back-ups van Databestanden door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan OPA ter beschikking gesteld, zullen door OPA na beëindiging van de Overeenkomst worden vernietigd. Ten slotte zal OPA uiterlijk één maand na beëindiging van de Overeenkomst alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm aan Opdrachtgever retourneren, en daarna deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 • Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na beëindiging volledig van kracht, waaronder maar niet beperkt tot:
 • Artikel 5) Intellectuele Eigendomsrechten;
 • Artikel 17) Aansprakelijkheid;
 • Artikel 23) Vertrouwelijke informatie.
 

Artikel 17.      Aansprakelijkheid

 
 • De totale aansprakelijkheid van OPA, uit welke hoofde dan ook, en in het bijzonder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of wegens onrechtmatige daad, vrijwaringen dan wel garantieverplichtingen is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Dienst overeengekomen prijs (excl. BTW) met een maximum van 10.000 euro. Indien overeengekomen is dat de vergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is worden berekend op basis van nacalculatie, zal voornoemde aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat OPA in rekening zou brengen indien facturatie zou geschieden op het moment dat de tekortkoming zich voordeed.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van OPA te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van OPA wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 • OPA is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • materiële beschadiging aan stoffelijke eigendommen van Opdrachtgever
 • of derden (“zaakschade”);
 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken
 • om OPA ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan OPA toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien OPA na aanmaning van Opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn (weer) deugdelijk nakomt;
 • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
 • OPA is niet aansprakelijk voor iedere andere vorm van schade dan genoemd in artikel 17.3.
 • Indien een schadegeval wordt ontdekt, dient Opdrachtgever dat binnen 2 (twee) weken schriftelijk aan OPA te melden. Doet Opdrachtgever dat niet, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 • Aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de tekortkoming na ingebrekestelling blijft bestaan. Een ingebrekestelling dient onverwijld in schriftelijke vorm toegestuurd te worden. De ingebrekestelling is slechts rechtsgeldig indien deze een redelijke termijn bevat waarbinnen de tekortkomende Partij het gebrek kan herstellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de betreffende Partij adequaat kan reageren. Het bovenstaande is niet van toepassing indien nakoming door de betreffende Partij blijvend onmogelijk is.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding door de ene Partij tegen de andere Partij die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Buiten de in deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op OPA geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in de Overeenkomst genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OPA of haar directie.
 • Opdrachtgever vrijwaart OPA volledig tegen alle mogelijke claims of aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van welke schade dan ook op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het gebruik van Opdrachtgever van de Programmatuur, het Materiaal of de Dienst en/of het niet, niet op juiste wijze of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en in het bijzonder voor aanspraken van toezichthouders, zoals de ACM en de AP.
 

Artikel 18.      Overmacht 

 
 • Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de desbetreffende Partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden of toeleveranciers van OPA en storingen in de internetverbindingen, hardware, (d)dos aanval(len), telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken.
 • Wanneer de overmachtssituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat een Partij de andere Partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
 

Artikel 19.      Ondersteuning 

 
 • OPA zal aan Opdrachtgever een redelijk niveau van ondersteuning bieden bij praktische of technische vragen over de Diensten van OPA.
 • OPA wijst Opdrachtgever een (intern) contactpersoon toe, bij wie Opdrachtgever zijn verzoek om ondersteuning kan indienen.
 • Voor het afhandelen van verzoeken tot ondersteuning van Opdrachtgever kunnen kosten in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever conform het gebruikelijke uurtarief van OPA.
 • OPA zal zich inspannen om de verzoeken tot ondersteuning van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk af te handelen, maar kan hiervoor geen garanties geven.
 

Artikel 20.      Storingen en onderhoud 

 
 • OPA zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Programmatuur dan wel Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 • OPA heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. OPA zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. OPA is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • OPA heeft het recht Programmatuur dan wel de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal OPA Opdrachtgever daarvan voorafgaand aan de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per e-mail. Omdat de Programmatuur dan wel de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. OPA is niet gehouden tot enige vergoeding van schade in geval van aanpassingen.
 

Artikel 21.      Privacy 

 

Door het leveren van Diensten zal OPA persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal met betrekking tot zulke verwerking dan ook te allen tijde en onder alle omstandigheden worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. OPA zal uitsluitend handelen als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Het verwerken van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met geldende wetten en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

De Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Partijen onder de Overeenkomst. De Bijlage geldt als aanvulling op de gemaakte afspraken in de Algemene Voorwaarden en geldt specifiek ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door OPA in opdracht van Opdrachtgever.


 

Artikel 22.      Personeel 

 

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en OPA voortduurt, alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van OPA in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPA. Onder werknemers van OPA worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van OPA of van één (1) van de aan OPA gelieerde ondernemingen of die niet langer dan één (1) jaar geleden in dienst van OPA of van 1 (één) van de aan OPA gelieerde ondernemingen waren.

 

Bij overtreding van Opdrachtgever van artikel 22.1 zal Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete verbeuren van €500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

 

Het verbod geldt niet in geval de werknemer uit eigen beweging reageert op een voor het algemene publiek aangeboden vacature die via gebruikelijke kanalen is gepubliceerd.

 

Artikel 23.      Vertrouwelijke informatie 

 

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 

Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als de eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.

 

Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was.

 

Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

De verplichting tot geheimhouding geldt eveneens voor alle persoonsgegevens die OPA van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, of indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst, of indien een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 24.      Wijzigingen Algemene Voorwaarden 

 

OPA is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. OPA zal Opdrachtgever schriftelijk, elektronisch of via de Website van de wijzigingen kennis stellen. De wijzigingen treden 1 (één) maand na de inkennisstelling in werking.

 

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 24.3 dient Opdrachtgever OPA schriftelijk en binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen indien hij de wijzigingen niet wenst te accepteren. OPA zal in het voorkomende geval de Algemene Voorwaarden niet wijzigen voor de betreffende Opdrachtgever.

 

Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

 

De in artikel lid 2 en lid 3 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door OPA worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 25.      Slotbepalingen 

 

Onder "schriftelijk" valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

OPA is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die OPA of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPA.

 

Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Opdrachtgever is gehouden OPA steeds schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens.


Bijlage: Verwerkersovereenkomst

 

Indien een aan Opdrachtgever verstrekte Dienst mede betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Bijlage wordt omschreven.

 

Artikel 1.        Doeleinden van verwerking 

 

OPA (verwerker) verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bijlage (hierna ook genoemd: Verwerkersovereenkomst) in opdracht van Opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

 

De persoonsgegevens die door OPA in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt, en de categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, bestaan uit namen, e- mailadressen en overige gegevens van relaties of mogelijke relaties van Opdrachtgever. In aanvulling of afwijking van het voorgaande kan er een nadere specificatie van soorten verwerkingen, persoonsgegevens en betrokkenen opgenomen worden in de opdrachtbevestiging.

 

OPA zal de persoonsgegevens benoemd in het vorige lid niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal OPA op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of in de Overeenkomst zijn genoemd.

 

De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

 

Opdrachtgever staat ervoor in dat zij, indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen, zoals bedoeld in artikel 30 AVG. Opdrachtgever vrijwaart OPA voor alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de registerplicht.

 

Artikel 2.        Verplichtingen OPA

 

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal OPA zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door OPA vanuit diens rol als verwerker.

 

OPA zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

De verplichtingen van de OPA die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van OPA, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 

OPA zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

 

OPA zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s).

 

Artikel 3.        Doorgifte van persoonsgegevens

 

OPA mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte en daarbuiten. Dit alles met inachtneming van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de voorwaarden gesteld in Hoofdstuk V (vijf) AVG.

 

OPA zal, indien van toepassing, Opdrachtgever melden om welk land of landen het gaat.


 

Artikel 4.        Verdeling van verantwoordelijkheid

 

De toegestane verwerkingen worden hoofdzakelijk langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van OPA uitgevoerd. Indien nodig, zullen medewerkers van OPA tevens handmatig verwerkingen verrichten.

 

OPA is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan OPA zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is OPA uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

 

Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

Artikel 5.        Inschakelen van derden of onderaannemers 

 

Opdrachtgever geeft OPA hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van derden met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

 

Op verzoek van de Opdrachtgever zal OPA Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door OPA ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de door OPA ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

 

OPA zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en OPA zijn overeengekomen.

 

OPA staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

Artikel 6.        Beveiliging 

 

OPA zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

OPA heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 

Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;

 

Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 

Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 

Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) of

 

Transport Layer Security (TLS) technologie;

 

Een beveiligd intern netwerk.

 

OPA staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal OPA zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan OPA ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

Artikel 7.        Meldplicht 

 

Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, zal OPA zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever onmiddellijk te informeren over het datalek. OPA spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien de gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

 

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal OPA meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

 

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 

De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;

 

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

 

De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij

 

OPA of bij hem ingeschakelde derde of onderaannemer;

 

Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact

 

aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan

 

gegevens zijn gelekt);

 

Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt,

 

inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die zijn gelekt;

 

Of de gegevens zijn versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

 

Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;

 

Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

 

Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

 

Wat de (voorgestelde) oplossing is;

 

Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

 

Artikel 8.        Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

 

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan OPA, zal OPA het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. OPA mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van OPA voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan OPA hiervoor kosten in rekening brengen.


 

Artikel 9.        Audit 

 

Opdrachtgever heeft het recht om een jaarlijkse audit uit te laten voeren door een onafhankelijke IT-auditor ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst.

 

Deze audit mag plaatsvinden na het overhandigen van een schriftelijk gemotiveerd concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens aan OPA.

 

OPA zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijf verstorend effect op de overige werkzaamheden van de OPA veroorzaakt.

 

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

 

De kosten van de audit worden door Opdrachtgever gedragen.